Rahaston säännöt

Päivitetty 14.9.2015

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Teekkaritoiminnan edistämisrahasto.

2 § Rahaston pääoma

Rahaston pääoman muodostaa Teekkaritoiminnan edistämisyhdistyksen (TTEY ry:n) 2.3.2006 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle (TKY) lahjoittamat arvopaperit kirjanpitoarvoltaan 1 586 079,33 euroa.

3 § Rahaston hoitaja

Rahaston hoitaja on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), TKY:n laillisen seuraajan, hallitus.

Rahaston pääoma, jota voidaan kartuttaa, on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Rahaston tuotto ja muut tarkoitukseen saadut varat muodostavat käyttöpääoman, josta apurahat jaetaan.

4 § Rahaston tarkoitus ja tuoton jakaminen

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea AYY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä toimivien yhteisöjen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin, taiteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

5 § Rahaston määrärahojen jaosta päättäminen

Apurahojen jaosta päättää rahaston johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä kolme (3) on valittava Pyöreän Tornin Kilta ry:n ehdottamista Aalto-yliopistossa tai jossain sitä edeltäneessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä. Johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto.

Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäiset kolme erovuoroista valitaan arvalla. Samaa henkilöä älköön valittako useammin kuin kolmasti perättäin johtokuntaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.

6 § Rahaston sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

Rahaston säännöt sekä muutokset ja lisäykset niihin hyväksyy AYY:n edustajisto. Muutokset tehdään samassa järjestyksessä kuin AYY:n sääntöjen muutokset, huomioiden rahaston alkuperäisen lahjakirjan ehdot.

7 § Rahaston lakkauttaminen

Mikäli rahasto jostain syystä lakkautetaan, on varat käytettävä rahaston tarkoituksen toteuttamiseen.