Information om fonden

Här hittar du allmän information om fonden och dess verksamhet:

Fondens stadgar

1 § Fondens namn

Fondens namn är Fonden för befrämjande av teknologverksamhet.

2 § Fondens kapital

Fondens kapital består av de värdepapper till det bokförda värdet 1 586 079,33 euro som Föreningen för befrämjandet av teknologverksamhet (TTEY ry.) donerade Tekniska högskolans studentkår 2.3.2006

3 § Fondförvaltare

Fondförvaltare är THS lagenliga efterträdare Aalto-universitetets studentkårs (AUS) styrelse.

Fondens kapital som kan utökas bör placeras skyddat och produktivt. Fondens intäkter och tillgångar för andra ändamål  bildar rörelsekapitalet ur vilket stipendierna utdelas.

4 § Fondens syfte och intäktutdelning

Fondens syfte är att genom att bevilja stipendier stöda AUS:s och dess medlemmars samt föreningars strävanden, väcka och upprätthålla AUS medlemmars intresse för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga frågor samt att syssla med kultur.

5 § Beslutandet om fondens anslagsutdelning

Fondens styrgrupp beslutar om utdelningen av stipendierna.

Styrgruppen består av en ordförande och sex (6) övriga medlemmar. Tre (3) av de övriga medlemmarna väljs bland personer som föreslagits av Runda Tornets gille rf och som avlagt en högre högskoleexamen vid Aalto-universitetet eller någon av dess företrädarhögskolor. Styrgruppen tillsätts av AUS delegation.

Ordföranden väljs årligen. Styrgruppens medlemmar väljs för två kalenderår i taget. De första tre som står i tur att avgå väljs genom lottdragning. Samma person ska inte väljas till styrgruppen fler än tre gånger i följd.

Styrgruppen utser inom sig en vice ordförande och kallar en sekreterare.

6 § Fastställande och ändring av fondens stadgar

Fondens stadgar samt ändringar och tillägg till dem godkänns av AUS delegation. Ändringar görs i samma ordning som ändringar i AUS stadgar, med beaktande av villkoren i fondens ursprungliga gåvobrev.

7 § Upphävande av fonden Om fonden av någon orsak upphävs ska tillgångarna användas för förverkligandet av fondens syfte.

Styrgruppen

Styrgruppen tillsätts av AUS delegation. Styrgruppen består av fyra personer som AUS föreslår och tre personer som Runda tornets gille r.f. (PTK ry) (tidigare TTEY r.f.) föreslår, vilkas uppgifter är att besluta om fondens beviljade bidrag. Styrgruppsmedlemmarnas mandatperiod är två år.

AUS delegation väljer styrgruppens ordförande bland AUS representanter. Styrgruppen utser  en vice ordförande och kallar en sekreterare.

TTE:s styrgrupp år 2024
Anu Juvonen, mandatperioden upphör 31.12.2024 (AUS representant, perioden 1.)
Tiina Pajukari, mandatperioden upphör 31.12.2025 (AUS representant, perioden 1.)
Sampo Sainio, mandatperioden upphör 31.12.2025 (AUS representant, perioden 1.)
Rebecca Adrianzen, mandatperioden upphör 31.12.2025 (AUS representant, perioden 1.)
Konsta Huuki, mandatperioden upphör 31.12.2025 (PTK:s representant, perioden 2.)
Kristiina Lähde, mandatperioden upphör 31.12.2024 ( PTK:s representant, perioden 2.)
Anna Himmanen, mandatperioden upphör 31.12.2024 ( PTK:s representant, perioden 1.)

Fondens sekreterare är Pekka Pirkola.

Styrgruppens verksamhet övervakas dessutom av studentkårens generalsekreterare och föreningssakkunniga samt av styrelseordföranden och den föreningsansvariga i styrelsen.

Bidragsvillkor

  • När du skickar din ansökan ger du TTE-fonden tillstånd att publicera sökandeinformation och projektnamnet på webbplatsen, om bidraget beviljas.
  • Bidraget betalas mot en godkänd slutrapport när projektet genomförts. Rapporten ska innehålla en beskrivning om projektets gång och ekonomiska resultat (med kopior på kvitton som bilaga).
  • TTE kan bevilja finansiering för hela projektet eller ett visst delområde. Finansieringen får inte användas för andra ändamål än för det som det beviljats för.
  • TTE-fonden förbehåller rätten att annullera det beviljade bidraget om det visar sig att projektets genomförande eller det ekonomiska resultatet skiljer sig betydligt från det som redogjorts för i ansökan. TTE beviljar heller inte bidrag för projekt som gjort ekonomisk vinst.
  • Det beviljade bidraget förfaller om det inte har rapporterats om eller lyfts inom 24 månader från att det beviljats. Inom den utsatta tiden kan man dock bevilja tilläggstid på välgrundade orsaker.
  • Om bidragsmålet är en bok, CD-skiva eller motsvarande som producerats för försäljning är bidragsmottagaren skyldig att leverera minst tre (3) exemplar av produktionen till TTE, som vidareförmedlar dem till AUS arkiv.

Utöver dessa villkor kan specialvillkor fastställas av TTE-fonden från fall till fall för att uppfylla fondens syfte.

Historia

Fonden för befrämjandet av teknologverksamhet grundades år 2006 för Tekniska högskolans studentkår (THS). Fondens startkapital donerades av Föreningen för befrämjandet av teknologverksamhet (TTEY). Den första ansökningsrundan ordnades våren 2007 och följande på hösten samma år. Från och med år 2008 har man kunnat ansöka om bidrag från fonden under ansökningsrundor som ordnas tre gånger per år. År 2010 prövades för första gången en lättad ansökningsrunda där små bidrag (högst 200 €) kunde ansökas under en månads tid med en fritt formulerad ansökan som behandlades snabbt.

Från och med ingången av 2010 blev TTE i sin helhet en del av Aalto-universitetets studentkår (AUS). Från början av samma år har alla AUS medlemmar kunnat ansöka om bidrag från fonden, samt föreningar och sammanslutningar som verkar inom AUS.  Syftet är att genom att bevilja bidrag väcka och upprätthålla  AUS medlemmars intresse för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och samhälleliga frågor samt att syssla med kultur.

THS förenades 1.1.2010 till Aalto-universitetets studentkår (AUS) tillsammans med Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta (KY):s  och Taideteollisen korkeakoulun Ylioppilaskunta (TOKYO) samtidigt som tre universitet förenades till Aalto-universitetet. Även TTEY bytte namn våren 2010. I nuläget känner man till TTEY under namnet PTK ry som utöver TTER-utnämningarna ansvarar för beviljandet av flera teknologhedersbemärkelser samt för upprätthållandet och befrämjandet av teknologtraditionen.

Kontaktinformation

All allmän kontakt och  vanliga frågor ombeds att sändas per e-post till adressen tter(ät)list.ayy.fi.  Via den här adressen når du fondens sekreterare och styrgruppens ordförande.

Du beaktar väl att TTER fungerar på frivilligbasis och endast har en deltidsanställd så du kanske nödvändigtvis inte får svar genast.

Postadress

TTER / AUS

PB 69 02151 Esbo