Sök bidrag

Den här sidan innehåller viktiga instruktioner för att ansöka om bidrag. Läs hela sidan noga innan du börjar fylla i ansökningsformuläret!

TTE-fonden delar ut bidrag på två sätt: via fortlöpande ansökning och ansökningsrundor. Bidrag ansöks med en nätblankett som kan fyllas i när som helst, men kontrollera datumen för ansökningsrundorna och beslutstidtabellen med beaktande av tidtabellen för ditt projekt.

Fonden kan vid behov begära in föreningens budget och senaste bokslut.

TTE-fonden har som mål att stödja och aktivera teknologverksamhet och övrig studentverksamhet i Aaltogemenskapen i alla dess former. Ju flera studerande och anställda som kan delta i ett projekt eller dra nytta av resultatet, desto bättre. Fonden värdesätter särskilt projekt som uppmuntrar människor att skapa något nytt tillsammans. Eftersom universitetets och studenternas anseende också är beroende av synligheten i offentligheten uppmuntrar fonden aktiv kommunikation  både i Aaltogemenskapen och utanför den. Genom en aktiv kommunikation  kan så många aaltoiter som möjligt njuta av ert projekt på ett eller annat sätt.

Fonden har inte tagit i bruk en starkt förutbestämd bidragslinje utan styrgruppen använder sin egen bedömningsförmåga med beaktandet av fondens stadgar och gåvobrev. Dock beviljas inte bidrag för följande saker:

 • projekt som gör ekonomisk vinst
 • skolarbete, diplom- eller andra examensarbeten
 • finansiering av återkommande grundverksamhet
 • bidrag för utbetalning av löner och arvoden för eventuella volontäruppdrag
 • för redan förverkligade projekt-bidrag kan alltså inte sökas retroperspektivt.
 • alkohol
 • onödiga grejer

Därtill förhåller sig styrgruppen mycket kritiskt till olika exkursioner och studieresor eftersom finansiering av dem borde fås från företagsvärlden eller av universitetet. I kapitalanskaffningen för sådana projekt lönar det sig att utforska möjligheter till tillexempel talkoarbete, sponsoravtal och bidrag från till exempel Esbo stad eller Helsingfors stad.

Ansökningsblanketten hittar du här.

FORTLÖPANDE ANSÖKAN

I den fortlöpande ansökningen fattar styrgruppen beslut om ansökningarna alltefter, så man behöver inte vänta på bidragsbeslutet fram till något visst datum. I den fortlöpande ansökningen kan man ansöka om bidrag året om på upp till högst 2000,00 € utom under semestermånaden juli. Bidragen är till för små projekt som förverkligas med en snabb tidtabell varför det ansökta bidragsbeloppet beviljas med principen allt eller inget. Bidragsbeslutet fattas huvudsakligen inom två veckor från inlämnandet av ansökan. I den fortlöpande ansökningen används endast en nätblankett till vilken inte behöver bifogas någon separat ansökan. De sökande informeras personligt om beslutet och de beviljade bidragen publiceras även på sidan ”Beviljade bidrag”.

Viktigt att observera:

 • Bidragsbeloppet är maximalt 2000 €.
 • För projektet beviljas endast det ansökta penningbeloppet eller ingenting alls. Med andra ord, om styrgruppen anser att det sökta beloppet är för stort i förhållande till projektet, beviljas projektet inte bidrag. Det lönar sig att noggrant begrunda hur mycket bidrag man söker för projektet.
 • Det beviljade bidraget måste lyftas inom ett år från att det beviljats. Bidrag som inte lyfts inom tidsfristen anses förfallna.
ANSÖKNINGSRUNDA

Det ordnas tre ansökningsrundor om året genom vilka man kan söka bidrag för såväl större som mindre projekt. Det finns ingen maximigräns för det bidrag som ansöks under ansökningsrundorna då även det beviljade beloppet kan avvika från det sökta. Ansökningarna behandlas först när ansökningsrundan avslutats och beslutet fattas inom 3 – 4 veckor. Styrgruppens uppgifter och uppfattning om projektet baserar sig enbart på den inskickade ansökan. I ansökan som matas in i pdf-form via nätblanketten ska ingå en projektplan, kommunikationsplan och budget. I nätblanketten skrivs en kortfattad projektbeskrivning, men själva ansökan ska vara tämligen detaljerad. I situationer med väldigt stora projekt kan direktionen bjuda in den sökande instansen till sitt möte för att presentera projektet noggrannare och svara på frågor. Styrgruppens sekreterare eller ordförande överenskommer om sådana situationer separat med den sökande instansen.

Hur ska jag göra en projektplan?

Redogör för följande i projektplanen:

 • För vilket ändamål söker man bidrag och varför?
 • Varför skulle det löna sig att bevilja bidrag till just er?
 • Av vilka faser eller delar består projektet av?
 • Vad är syftet med projektet?
 • Vilken storleksgrupp berör projektet? Studenter och akademiker nedbrutna.
 • Vad är tidtabellen för projektet?
 • Vad gör det här projektet till verksamhet som siktar mot stjärnorna, engagerar andra, hörs och syns?
 • Är projektet ansvarigt för hållbar utveckling? Hur har hållbarhet beaktats?
 • Skisser, bilder och användningsexempel kan vara till hjälp för att tydliggöra projektplanen.
 • Ett långsiktigt projekt som kräver både tidsmässigt och ekonomiskt underhåll

Sikta på att projektplanen förmedlar de bästa idéerna, motivationen och entusiasmen för förverkligandet av projektet till fonden.

Hur jag en kommunikationsplan?

Syftet med kommunikationsplanen är att förtydliga hur man informerar om projektet. Den behöver inte vara lika omfattande som projektplanen men ska ändå visa hur projektet kommer att synas för andra än bidragssökande.

Begrunda exempelvis följande saker i kommunikationsplanen:

 • Hur, var och när informeras om projektet?
 • Hur syns projektet för exempelvis föreningsmedlemmarna, föreningarna inom AUS, alla AUS-medlemmar eller till och med i de nationella medierna?
 • Har projektet specifika målgrupper och hur nås dem?
 • Hur kunde man få den stora allmänheten att inspireras av ditt projekt?
 • Hur dokumenteras projektet?
 • TTE uppskattar synlighet i sina bidragsmål. Hur kunde fondens delaktighet synas i den färdiga produkten, på evenemanget eller i marknadsföringen? Var inte rädd för att föreslå speciella idéer-hur skulle det vara med en skådespelad reklam, lovprisande snapsvisa eller en innerlig skämtteckning på TTE?

TTE:s logo eller färdiga reklambottnar får du tillförfogande genom att ta kontakt med TTE:s sekreterare tter(ät)ayy.fi.

Hur gör jag en budget?

Budgeten listar alla projektets inkomster och utgifter så noggrant och omfattande som möjligt

Målet är att fonden på basis av budgeten lätt får reda på  hur stort projekt det ekonomiskt är fråga om och till vad det sökta bidragsbeloppet kommer att användas. En noggrant upprättad budget visar att bidragssökanden har en god helhetsuppfattning om och plan för projektet samt de resurser som krävs. Därför lönar det sig att satsa på den.

Ta upp följande i budgeten:

 • Projektets ALLA utgifter; inte enbart de utgifter ni söker bidrag för.
 • Hur stora är material- och produktionskostnaderna?
 • Uppstår kostnader för marknadsföring?
 • Hurdana överraskande situationer kan uppkomma och hur förbereder man sig för dem?
 • För vilka utgifter skulle TTE:s bidrag användas till?
 • ALLA projektets inkomster; både redan förverkligade och planerade.
 • Vad är er exaktaste uppskattning på biljettintäkter, försäljningsintäkter eller hyresintäkter för de kommande åren? Studenter och akademiker nedbrutna.
 • Har ni redan sökt eller kommer ni att söka andra bidrag? Hur mycket?
 • Hurdana sponsoravtal har ni planerat?
 • Hur mycket satsar föreningen, projektteamet eller bidragssökanden själv på projektet?
 • Om resultatet av projektet är något som går att hyra, hur mycket hyra ska debiteras? Är hyrespriset olika för föreningsmedlemmar, AUS-medlemmar och andra? Vad är uppskattningen av årliga hyresintäkter?
 • TTE stöder huvudsakligen inte projekt som gör vinst eller vars alla kostnader täcks med bidragsbeloppet.
 • Du kan bra göra alternativa budgeter.
 • Om den sökande har pågående verksamhet (t.ex. en förening), ta även med årsbudgetens belopp (intäkter och utgifter) samt medlemsavgiftens storlek i budgeten.
 • Vad är projektets ”best case scenario” och ”worst case scenario”?
 • Hur stort är behovet av TTE:s bidrag i båda fallen?

När budgeten görs och förverkligandet av projektet planeras är det bra att komma ihåg att anskaffandet av en färdig produkt eller tjänst inte alltid är det bästa eller förmånligaste alternativet. Oftast får man ett förmånligt och gott alternativ när man gör själv och ett slutresultat som tjänar de egna behoven. Även TTE uppskattar projekt där görandets anda finns!