Tietoa rahastosta

Täältä löydät yleistä tietoa rahastosta ja sen toiminnasta:

Rahaston säännöt

1 § Rahaston nimi

Rahaston nimi on Teekkaritoiminnan edistämisrahasto.

2 § Rahaston pääoma

Rahaston pääoman muodostaa Teekkaritoiminnan edistämisyhdistyksen (TTEY ry:n) 2.3.2006 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle (TKY) lahjoittamat arvopaperit kirjanpitoarvoltaan 1 586 079,33 euroa.

3 § Rahaston hoitaja

Rahaston hoitaja on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY), TKY:n laillisen seuraajan, hallitus.

Rahaston pääoma, jota voidaan kartuttaa, on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Rahaston tuotto ja muut tarkoitukseen saadut varat muodostavat käyttöpääoman, josta apurahat jaetaan.

4 § Rahaston tarkoitus ja tuoton jakaminen

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea AYY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä toimivien yhteisöjen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin, taiteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

5 § Rahaston määrärahojen jaosta päättäminen

Apurahojen jaosta päättää rahaston johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Muista jäsenistä kolme (3) on valittava Pyöreän Tornin Kilta ry:n ehdottamista Aalto-yliopistossa tai jossain sitä edeltäneessä korkeakoulussa ylemmän akateemisen korkeakoulututkinnon suorittaneista henkilöistä. Johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto.

Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Ensimmäiset kolme erovuoroista valitaan arvalla. Samaa henkilöä älköön valittako useammin kuin kolmasti perättäin johtokuntaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu itselleen sihteerin.

6 § Rahaston sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

Rahaston säännöt sekä muutokset ja lisäykset niihin hyväksyy AYY:n edustajisto. Muutokset tehdään samassa järjestyksessä kuin AYY:n sääntöjen muutokset, huomioiden rahaston alkuperäisen lahjakirjan ehdot.

7 § Rahaston lakkauttaminen

Mikäli rahasto jostain syystä lakkautetaan, on varat käytettävä rahaston tarkoituksen toteuttamiseen.

Johtokunta

Rahaston johtokunnan nimittää AYY:n edustajisto. Johtokunta koostuu neljästä AYY:n ja kolmesta PTK ry:n (aiemmin TTEY ry) ehdottamasta henkilöstä, joiden tehtävänä on päättää rahaston myöntämistä avustuksista. Johtokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta.

AYY:n edustajisto valitsee johtokunnan puheenjohtajan AYY:n edustajien keskuudesta. Johtokunta itse valitsee itselleen varapuheenjohtajan sekä kutsuu itselleen sihteerin.

TTER:n johtokunta vuonna 2022

Erna Virtanen, puheenjohtaja, kausi päättyy 31.12.2022 (AYY:n edustaja, 2. kausi)
Taneli Myllykangas, kausi päättyy 31.12.2022 (AYY:n edustaja, 2. kausi)
Matias Saikku, kausi päättyy 31.12.2023 (AYY:n edustaja, 1. kausi)
Mikhael Koufos, kausi päättyy 31.12.2023 (AYY:n edustaja, 1. kausi)
Konsta Huuki, kausi päättyy 31.12.2023 (PTK:n edustaja, 1. kausi)
Kristiina Lähde, kausi päättyy 31.12.2022 (PTK:n edustaja, 2. kausi)
Jaakko Helleranta, kausi päättyy 31.12.2022 (PTK:n edustaja, 6. kausi)

Rahaston sihteerinä ja asiamiehenä toimii Pekka Pirkola.

Lisäksi johtokunnan toimintaa seuraa ylioppilaskunnan toiminnanjohtaja ja järjestöasiantuntija sekä hallituksen puheenjohtaja ja järjestövastaava.

Avustusehdot

  • Lähettämällä hakemuksen annat TTER:lle luvan julkaista hakijatahon ja projektin nimen TTER:n nettisivuilla, mikäli avustus myönnetään.
  • Avustus maksetaan projektin päätteeksi hyväksyttyä loppuraporttia vastaan, joka sisältää kuvauksen projektin kulusta sekä taloudellisen toteuman (kopiot kuiteista liitteeksi).
  • TTER voi myöntää rahoitusta koko projektille, tai sen määritetyille osa-alueille. Rahoitusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myönnetty.
  • TTER pidättää itsellään oikeuden perua myönnetty avustus, mikäli osoittautuu, että projektin toteutus tai taloudellinen toteuma eroaa huomattavasti hakemuksen yhteydessä esitetystä. TTER ei maksa avustusta rahallista voittoa tehneille projekteille.
  • TTER:n myöntämä avustus raukeaa, ellei sitä ole raportoitu ja nostettu 24 kk kuluessa sen myöntämisestä. Tähän määräaikaan voidaan kuitenkin perustellusta syystä myöntää lisäaikaa.
  • Mikäli tukemisen kohteena on myyntiä varten tehty kirja, CD-levy tai vastaava tuotos, avustuksen saaja voidaan velvoittaa toimittamaan pyydetty määrä arkistokappaleita rahastolle (tyypillisesti 3kpl)
  • Näiden ehtojen lisäksi TTER voi määritellä avustukselle vielä tapauskohtaisia erityisehtoja täyttämään rahaston tarkoitusta.

Historia

Teekkaritoiminnan edistämisrahaston perustettiin vuonna 2006 Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalle (TKY). Rahaston alkupääoman on lahjoittanut Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys (TTEY). Ensimmäinen hakukierros järjestettiin keväällä 2007 ja seuraava syksyllä samana vuonna. Vuodesta 2008 alkaen rahastosta on voinut hakea avustuksia kolme kertaa vuodessa järjestettävillä hakukierroksilla. Vuonna 2010 kokeiltiin ensimmäisen kerran kevennettyä hakukierrosta, jossa pieniä avustuksia (korkeintaan 200 €) pystyi kuukauden aikana hakemaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka käsiteltiin nopeasti.

Vuoden 2010 alusta TTER siirtyi kokonaisuudessaan osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa (AYY). Saman vuoden alusta rahastosta on voinut hakea avustuksia kaikki AYY:n jäsenet sekä sen yhteydessä toimivat yhdistykset ja yhteisöt.  Rahaston tarkoituksena on avustuksia jakamalla tukea AYY:n jäsenten pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

TKY yhdistyi 1.1.2010 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnaksi (AYY) yhdessä Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan (KY) ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan (TOKYO) kanssa saman aikaisesti, kun kolme yliopistoa yhdistyivät Aalto-yliopistoksi. Myös TTEY on vaihtanut nimeään keväällä 2010. Nykyisin TTEY tunnetaan nimellä PTK ry, jolla on TTER-nimitysten lisäksi huolehdittavanaan useiden teekkarikunnianosoituksien myöntäminen sekä muutamien teekkariperinteiden ylläpitäminen ja vaaliminen.

Yhteystiedot

Kaikki yleisemmät yhteydenotot ja kysymykset pyydetään sähköpostitse osoitteeseen tter(ät)list.ayy.fi. Tämä osoite tavoittaa rahaston sihteerin sekä johtokunnan puheenjohtajan.

Huomaattehan, että TTER toimii osa-aikaisen työntekijän sekä vapaaehtoistoimijoiden voimin, joten vastausta ei välttämättä saa välittömästi.

Postiosoite:
TTER / AYY
PL 69
02151 Espoo